• https://www.facebook.com/Karadenizmultiplskleroz/?fref=ts
  • https://twitter.com/SaMSunMS
  • https://www.instagram.com/karadenizmultiplsklerozdernegi/?hl=tr

Tüzüğümüz


TÜZÜĞÜMÜZ


KARADENİZ MULTİPLSKLEROZ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

Derneğin Adı veMerkezi

Madde 1- Derneğin Adı:“Karadeniz Multipl Skleroz Derneğidir.

Derneğin merkeziSamsun‟dur.

Dernek, yurt içinde şubeaçabilir.

 

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek için Dernekçe Sürdürülecek ÇalışmaKonuları ve Biçimleriile Faaliyet Alanı

Madde2-Dernek,

 

1-            Multipl skleroz(MS) hastalığını tanıtmak, kamuoyu oluşturarak toplumsal duyarlılık ve dayanışmayıartırmak,

2-            Multipl skleroz hastası ve yakınlarının kendilerini daha iyi ve mutlu hissetmelerini sağlayacak çalışmalaryapmak,

3-            Çalışma konuları ile ilişkili kurumları, devletin ilgili birimlerini ve yerel yönetimleri bilgilendirerek, bu kurumların çalışmalarına, yeni yasa, yönetmelik, tüzük hazırlıklarına katkıda bulunacak raporlar hazırlamak, görüş oluşturmak ve bunları bu kurumlarailetmek,

4-            Multipl Skleroz hastalarının sağlık kuruluşlarındaki problemlerini çözümlemek üzere çalışmalaryapmak,

5-            Multipl skleroz konusunda bilimsel çalışmalar yapmak, yaptırmak, araştırmaları desteklemek, planlamak, gerçekleştirmek ve denetlenmesinisağlamak,

6-            Benzer amaçla kurulmuş dernekler, vakıflar ve okullarla işbirliği yapmak, amacı ilekurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 

 

1-     Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi içinaraştırmalaryapmak,2-         Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmalarıdüzenlemek,

3-            Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlarçıkarmak,


4-            Yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerin ilgili bölümleri, dernek ve  örgütlerle,  konunun uzmanlarıyla işbirliği yaparak Multipl Skleroz hastalığını tanıtıcı, hastaları, aileleri, eğitimcileri ve kamuoyunu bilinçlendirici toplantı, seminer, panel, kurs, konferans, sempozyum vb. etkinlikleri düzenlemek, sürekli ve süreksiz kitap, dergi, broşür, el ilanı, afiş bastırmak ve yayınlamak, film, belgesel ve CD, DVD gibi sanal ortam iletişim araçlarını hazırlamak, hazırlatmak veyayınlamak.

5-            Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini teminetmek,

6-            Hastalığı tanıtmak, koruyucu önlemleri araştırmak, tedavi etmek, rehabilitasyonu sağlamak amacıyla gerekli hekim, laborant, teknisyen, hemşire, diyetisyen ve sosyal hizmet uzmanlarının yurt içi ve yurt dışı eğitimini sağlayacak tertip ve  tedbirleri almak,

7-            Hastalığın tanınması amacıyla gerektiğinde yabancı uzmanların da katılımı ile yurt içi kongre, seminer, Multipl Skleroz günleri, Multipl Skleroz hasta bilgilendirme toplantıları, konferans, kurs, sergi düzenlemek ve bu konuda ilgili kamu kuruluşları, özel ve tüzel kişilerle işbirliğiyapmak

8-             Yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerin ilgili bölümleri, dernek ve örgütlerle,  konunun uzmanlarıyla işbirliği yaparak Multipl Skleroz (MS) hastaların yaşam kalitesini tüm dünyada arttırmak, geliştirmek ve tedavi sonuçlarını değerlendirebilmek için uluslararası bir bilgi bankası oluşturmak ve gözlemsel araştırmalaryapmak,

9-            Amacın gerçekleştirilmesi için, Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesisetmek,

10-        Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabuletmek,

11-        Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak veişletmek,

 

12-        Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarınısağlamak,


13-         Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesisetmek,

14-         Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesislerikurmak,

15-        Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeleryürütmek,

16-        Dernek tiyatro, müzik, resim, el sanatları ve halk oyunları gibi faaliyetlerde bulunur. Bu amaçla kurslar açar eğitim verir. Türkçe ve yabancı dillerde, amacı ile ilgili dergilere abone olur, kitaplar alır, üyelerinin faydalanması için kütüphane oluşturur. Okuma ve araştırmaya teşvikeder,

 

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, sosyal alanda faaliyetgösterir.

 

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek  bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye‟de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir.Onursal üyelik için bu koşularanmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak defterekaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilenkişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabuledilebilir.


Derneğin şube sayısı üçten fazla olduğunda dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır.Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkezebildirilir.

 

Üyelikten Çıkma

Madde 4-Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkınasahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sonaerdirmez.

 

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller. 1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlardabulunmak,

2- Verilen görevlerden süreklikaçınmak,

3- Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içindeödememek, 4-Dernek organlarınca verilen kararlarauymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmişolmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyeliktençıkarılabilir.

Dernekten   çıkan    veya    çıkarılanlar,   üye    kayıt    defterinden   silinir    ve    dernek malvarlığında hak iddiaedemez.

 

Dernek Organları

Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir. 1-Genelkurul,

2-Yönetim kurulu, 3-Denetimkurulu,

 

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Derneğin şubesinin açılması durumunda ise şube sayısı üçe kadar genel merkez ve şubelerinde   kayıtlı  üyelerden;   şube   sayısı  üçten   fazla  olması   durumunda  ise  genel


merkezdeki kayıtlı üyeler şubelere nakledilerek şubelerin genel kurullarında seçilen delegelerdenoluşur.

Genelkurul;

1- Bu tüzükte belli edilen zamandaolağan,

2- Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstütoplanır.

Olağan genel kurul, 3(üç) yılda bir, Aralık ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saattetoplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kuruluncaçağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmaklagörevlendirir.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazlaolamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur.İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yenidençağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geribırakılamaz.

 

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak,bu


toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından azolamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır  bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir.Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerinegirerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanakdüzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyetioluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin  karşılarını imzalamalarızorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanınaaittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda  hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınmasızorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oykullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı  ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir.Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntemuygulanır.


Gizli    oylama    yapılacak   olması    durumunda   ise,    toplantı   başkanı   tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuçbelirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuylaalınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerinegeçmez.

 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır. 1-Dernek organlarınınseçilmesi,

2- Dernek tüzüğünündeğiştirilmesi,

3- Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası, 4-Yönetim kurulunca  hazırlanan  bütçenin görüşülüp aynen  veya  değiştirilerekkabul

edilmesi,

5- Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevdenalınması,

6-    Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve kararabağlanması,

7- Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetkiverilmesi,

8- Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerekonaylanması,

9- Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve  üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri  içingörevlendirileceküyelereverilecekgündelikveyollukmiktarlarınıntespitedilmesi,

10- Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasınınkararlaştırılması,

11- Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ileilgiliişlemlerinyürütülmesihusundayönetimkurulunayetkiverilmesi,


12- Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veyaayrılması,

13- Derneğin vakıf kurması, 14-Derneğin fesihedilmesi,

15- Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  kararabağlanması,

16- Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş  olan işlerin görülmesi ve yetkilerinkullanılması,

17- Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerinegetirilmesi,

 

Yönetim Kurulunun Teşkili,Görev ve Yetkileri

Madde 10-Yönetim kurulu beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulcaseçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü  yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye‟yibelirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ilealınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerinegetirir.

1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetkivermek,

2- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurulasunmak,

3- Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

4- Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesisettirmek,

5- Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,


6- Derneğin şubelerinin denetlenmesinisağlamak,

7- Gereli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak, 8-Genel kurulda alınan kararlarıuygulamak,

9- Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurulasunmak,

10- Bütçenin uygulanmasınısağlamak,

11- Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında kararvermek,

12- Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

13- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri  yapmak ve yetkilerikullanmak,

 

Denetim KurulununTeşkili,Görev ve Yetkileri

Madde 11-Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek  üye olarak genel kurulcaseçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıyaçağırır.

 

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 12-Derneğin gelir kaynakları aşağıdasayılmıştır.

1-Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak   10 TL, aylık olarak 1 TL aidat  alınır.

Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurulyetkilidir,

2-Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50‟si altı ayda bir genel merkezegönderilir,


2- Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış veyardımlar,

3- Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanangelirler,

4- Derneğin mal varlığından elde edilengelirler,

5- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

6- Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilenkazançlar,

7- Diğergelirler.

 

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler Madde 13-Defter tutmaesasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur.Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre deftertutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasınadönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre deftertutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre deftertutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olaraktutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterlertutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdakigibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerceimzalanır.


2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır.Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiylesaklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftereişlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdakigibidir:

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda datutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göreyapılır.

 

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri‟nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesizorunludur.

 

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16‟da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir.Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosudüzenlenir.

 

Derneğin Gelir ve Giderİşlemleri Madde 14-Gelir ve giderbelgeleri;


Dernek gelirleri,  (Dernekler  Yönetmeliği  EK-  17‟de  örneği  bulunan)  “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerinegeçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94‟üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13‟te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarakkullanılır.

 

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14‟te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15‟te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabuledilir.

 

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15‟te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olmasızorunludur.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17‟de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaayabastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili  hükümlerine göre hareketedilir.

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecekkişilerinaçıkkimliği,imzasıvefotoğraflarınıihtivaeden(DerneklerYönetmeliği


Ek-19‟da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından  iki  nüsha  olarak  düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsiledebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptaledilebilir.”

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreylesaklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 15-, Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21‟de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğineverilir.

 

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 16-Mülki amirliğe yapılacakbildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3‟te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğineverilir


Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26‟da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğinebildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4‟te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimdebulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesizorunludur.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği  EK- 24‟te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25‟te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğinebildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğinebildirilir.

Derneğin İç Denetimi

Madde 17-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadankaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetimyaptırabilir.

 

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 18-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal


ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu  borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikteyapılamaz.

 

Derneğin  ŞubelerininKuruluşu

Madde 19-Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği‟nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğineverir.

 

Şubelerin Görev ve Yetkileri

Madde 20-Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek içörgütüdür.

 

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Madde 21- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetimkurulu‟dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve  beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kuruluncaseçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube‟de deuygulanır.

 

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Madde 22-Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmekzorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Eylül ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saattetoplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmekzorundadırlar.

Şubeler, şube sayısı üçe kadargenel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye   sayısı 10’dan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube


genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkınasahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şubeadınadelegeseçilmediklerisüreceoykullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevindenayrılırlar.

Temsilcilik Açma

Madde 23-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez.Şubeler temsilcilikaçamazlar.

 

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 24-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ileyapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır.Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak,  bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3‟ü‟dür.Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarakyapılır.

 

Derneğin  Feshi ve  Mal Varlığının  Tasfiye  Şekli

Madde 25-Genel kurul, her zaman derneğin feshine kararverebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır.Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.


Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve    oy  kullanma  hakkı  bulunan  üyelerin  oylarının  2/3‟ü‟dür.    Genel kurulda                            fesih kararıoylaması açık olarakyapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır.Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde KARADENİZ MULTİPL SKLEROZ DERNEĞİ”ibaresikullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce  derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir.Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere  devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğedevredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesizorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir.Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beşyıldır.


Hüküm Eksikliği

Madde 26-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleriuygulanır.

 

 

Bu tüzük 26 (Yirmialtı)  maddedenibarettir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Başkan  - Doç.Dr.Murat TERZİ

Başkan Yardımcısı - Uzm. Dr. Sedat ŞEN

Başkan Yardımcısı - Emg Uzmanı Hadi Çelikay

Sayman - Asist. Dr. Baki Doğan

Yön.Kurul Üyesi - Uzm. Dr. Nalan Örtücü Şen

Yön.Kurul Sekreteri - Hemşire Gülbin Aykaç