• https://www.facebook.com/Karadenizmultiplskleroz/?fref=ts
  • https://twitter.com/SaMSunMS
  • https://www.instagram.com/karadenizmultiplsklerozdernegi/?hl=tr

Klinik Çalışmalar

                                                 

    KLİNİK ÇALIŞMALAR VE DETAYLARI19 Mayıs Üniversitesi Nöroloji Anabilim dalı kliniğinde Multipl Skleroz (MS) ile ilgili ulusal ve uluslararası
              bir çok klinik çalışma yürütülmektedir.

                                 
Nüks ile seyreden multipl skleroz hastalarında, teriflunomidin etkililik ve güvenliliğini araştırmak için çok-merkezli, çift-kör, paralel-gruplu, plasebo-kontrollü bir çalışma, TOWER ” başlıklı “EFC10531”

A Study of Ocrelizumab in Comparison With Interferon Beta-1a (Rebif) in Patients With Relapsing Multiple Sclerosis
Relaps Yapan Multipl Sklerozlu Hastalarda Interferon Beta-1a (Rebif) ile Karşılaştırmalı Olarak Ocrelizumab’ın Etkililik ve Güvenliliğinin Değerlendirildiği Randomize, Çift Kör, Çift Plasebolu, Paralel Grup Çalışması WA21093

Exploring the Efficacy and Safety of Siponimod in Patients With Secondary Progressive Multiple Sclerosis (EXPAND)
Sekonder progresif multipl sklerozu olan hastalarda Siponimod’un (BAF312) etkililik ve güvenliliğinin değerlendirildiği çok merkezli, randomize, çift kör, paralel gruplu, plasebo kontrollü, değişken tedavi süreli bir çalışma” isimli CBAF312A2304 kodlu çalışma

Extension Study of MT-1303
MT-1303-E04 protokol numaralı, “Tekrarlayan ve Düzelen (relapsing-remitting) Multipl Skleroz hastalarında 24 hafta süresince  MT-1303’ün üç farklı oral doz uygulamasının güvenlilik ve etkililiğini değerlendiren çok merkezli, randomize, çift kör, paralel grup, plasebo kontrollü, Faz II doz belirleme çalışması

Extension Study of MT-1303-2
MT-1303-E05 protokol numaralı, “MT -1303-E04 çalışmasını tamamlamış, Tekrarlayan ve Düzelen (relapsing-remitting) Multipl Skleroz hastalarında, MT-1303’ün uzun süreli güvenlilik ve etkililiğini değerlendiren çok merkezli Faz II çalışma

An Open Label Extension Trial of Eculizumab in Relapsing NMO Patients
Nükseden nöromiyelitis optika (NMO) görülen hastalarda ekulizumabın güvenliliğinin ve etkililiğinin değerlendirildiği ECU-NMO-301'in faz 3, açık etiketli çalışması

An Open Label Extension Trial of Eculizumab in Relapsing NMO Patients-2
Nükseden nöromiyelitis optika (NMO) görülen hastalarda ekulizumabın güvenliliğinin ve etkililiğinin değerlendirildiği ECU-NMO-301'in faz 3, açık etiketli uzatma çalışması

A Double-masked, Placebo-controlled Study With Open Label Period to Evaluate MEDI-551 in Neuromyelitis Optica and Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders
Açık etiketli Dönem A Double-maskeli, plasebo-kontrollü çalışma No'lu Protokol'ün CD-IA-MEDİ-551-1155 Nöromiyelitis Optica ve Nöromiyelitis Optica Spektrum Bozukluğu, Erişkin Bireylerde etkililik ve MEDİ-551 Güvenliğini değerlendirimi

Long-term Safety and Tolerability of 0.5 mg Fingolimod in Patients With Relapsing Forms of Multiple Sclerosis
Relapsta seyreden multipl skleroz formlarının görüldüğü hastalarda günde birkez oral olarak uygulanan 0,5 mg fingolimodun( FTY720) uzun süreli güvenlilik ve tolerabilitesini değerlendiren tek kollu, açık etiketlli, çok merkezli bir çalışması

FTY720 in Patients With Primary Progressive Multiple Sclerosis (INFORMS)
Primer ilerleyici multipl skleroz bulunan hastalarda günde birkez oral olarak uygulanan 0,5mg FTY720 nin etkililik ve güvenliğinin plasebo ile karşılaştırıldığı çift-kör , randomize, çok merkezli, plasebo-kontrollü, paralel-gruplu bir çalışma  

A 12 -Month, Open-label, Multi-center Study to Explore the Health Outcomes of FTY720
Relapsing remitting multipl skleroz hastalarında Fingolimod tedavisinin değerlendirildiği 12 aylık,açık etiketli,çok merkezli pilot çalışma-FINE çalışması başlıklı,CFTY720DTR01 protokol numaralı faz IV klinik araştırma

Exploring the Efficacy and Safety of Siponimod in Patients With Secondary Progressive Multiple Sclerosis (EXPAND)
Çok merkezli,randomize,çift kör,paralel gruplu,placebo kontrollü değişken tedavili seconder progresif multiple sclerosis hastalarında siponimod  etkililiğini ve güvenliğini değerlendirmek

Efficacy and Safety of AIN457 (Secukinumab) in Patients With Relapsing Multiple Sclerosis
Multipl skleroz hastalarında AIN457 (secukinumab )nin etkinliğini ve güvenilirliğini değerlendirmek için adaptif doz çaplı, çok merkezli, randomize, çift kör, paralel gruplu, plasebo kontrollü Faz 2 çalışması 

Drugs for multiple sclerosis Summaries of key information and evidence for efficacy and safety (FACT)

Oral MS ilacı Türkiye deneyimi CFTY720DTR02 protokol   kodlu çalışması

ECU-MG-302: An Extension Trial of ECU-MG-301 to Evaluate Safety and Efficacy of Eculizumab in Refractory Generalized Myasthenia Gravis
Refrakter Jeneralize Miyastenia Gravis’i (gMG) olan gönüllülerde Ekulizumabın güvenliliği ve etkililiğini değerlendiren randomize, Çift Kör, Plasebo Kontrollü, çok merkezli  çalışma

ECU-MG-302: An Extension Trial of ECU-MG-301 to Evaluate Safety and Efficacy of Eculizumab in Refractory Generalized Myasthenia Gravis 
Refrakter jeneralize Myastenia Gravis (gMG) görülen gönüllülerde ekulizumabın güvenliliği ve etkililiğini değerlendiren ECU-MG-301 için faz III, açık etiketli uzatma çalışması

Study of the Effect of BG00012 on MRI Lesions and Pharmacokinetics in Pediatric Subjects With RRMS (FOCUS)
Tekrarlayan ve düzelen (relapsing-remitting) 10-17 yaş arası pediatrik Multipl Skleroz hastalarında BG0012’ nin MR lezyonları ve farmakokinetik üzerine etkisinin değerlendirildiği,açık etiketli,çok merkezli,çok dozlu çalışma